Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ก…
พฤษภาคม 19, 2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-PlanNACC)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-Pla…
เมษายน 27, 2022

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 12, 2022

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช…
เมษายน 12, 2022

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 11, 2022

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 08, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 03, 2022

เปิดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบปฏิบัติการฟองดูว์ (Fondue)

อบต.ถ่อนนาลับ เปิดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบปฏิบัติการฟองดูว์ (Fondue) โดยพี่น้องปร…
มีนาคม 08, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การซ่อมแซมถนนระยะทางระหว่างบ้านหนองแวง-บ้านเทพเทวี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนชำรุด เ…
เมษายน 04, 2022

การซ่อมแซมถนนระยะทางระหว่างบ้านหนองแวง-บ้านเทพเทวี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนชำรุด เ…
เมษายน 01, 2022

การซ่อมบำรุงถนนชำรุด เส้นบ้านถ่อนนาลับ-บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนชำรุด เ…
มีนาคม 23, 2022

ร่วมการประชุมแนวทางการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริ…
มีนาคม 21, 2022

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับ รพ.สต.ถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข…
มีนาคม 18, 2022

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ตำบลถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมชี้แจงแ…
มีนาคม 17, 2022

นายก อบต. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน…
มีนาคม 14, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1223
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4278
mod_vvisit_counterเดือนนี้12929
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19180
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด247273

We have: 25 guests online
IP ของคุณ: 18.232.52.135
 , 
วันที่ 29 พ.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.