Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สั…
กันยายน 19, 2022

ประกาศ เรื่อง การยื่นสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง การยื่นสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใน…
กันยายน 15, 2022

ประชาสัมพันธ์ การบริการสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การบริการสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ จุดบริการรับลงทะเบียน…
กันยายน 12, 2022

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565 การแข่งขันเรือยาวประจำปี 2565…
กันยายน 11, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ หมู่ 5)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ (โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ หมู่ 5)…
สิงหาคม 08, 2022

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
มิถุนายน 24, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564…
มิถุนายน 03, 2022

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ก…
พฤษภาคม 19, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรค…
กันยายน 20, 2022

โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนอง…
กันยายน 11, 2022

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมั…
กันยายน 08, 2022

อบต.ถ่อนนาลับ เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กัน…
กันยายน 07, 2022

การประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 (ผู้นำชุมชน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลถ่อนนาลับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ถ่อนนาลั…
กันยายน 05, 2022

อบต.ถ่อนนาลับ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านดุง เป…
กันยายน 05, 2022

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีง…
สิงหาคม 26, 2022

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วาระที่ 3

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วาระที่ 3 ลงม…
สิงหาคม 25, 2022

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วาระที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วาระที่ 2 แปร…
สิงหาคม 24, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2022 เวลา 12:06 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้578
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1079
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3629
mod_vvisit_counterเดือนนี้16617
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12985
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด309397

We have: 10 guests online
IP ของคุณ: 3.235.173.74
 , 
วันที่ 28 ก.ย. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.