Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็ก…
ธันวาคม 27, 2022

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565…
พฤศจิกายน 30, 2022

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
พฤศจิกายน 23, 2022

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 (3 วัน 3 คืน)

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6…
ตุลาคม 21, 2022

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็น…
ตุลาคม 17, 2022

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สั…
กันยายน 19, 2022

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)…
กันยายน 15, 2022

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566…
กันยายน 15, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล…
มกราคม 13, 2023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (โครงการส่งเสริมสนับ…
มกราคม 13, 2023

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2566

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้…
มกราคม 10, 2023

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาคารที่ทำการ อบต.ถ่อนนาลับ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาคารที่ทำการ อบต.ถ่อนนาลับ เนื่องในวาระขึ้นปี…
มกราคม 05, 2023

การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 2 บ้านนามั่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในหมู่บ้านให้ครบท…
มกราคม 03, 2023

การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในหมู่บ้านให้ครบท…
มกราคม 03, 2023

รองนายก อบต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชนในตำบลถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้นายสมคิด ชัยภิบาล (รองนายกองค์การบร…
ธันวาคม 31, 2022

กิจกรรมและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้าน(บูธ)มัจฉากาชาด งานทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินกิจกรรมและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้าน(บูธ)มัจฉากาชาด…
ธันวาคม 29, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 03 มกราคม 2023 เวลา 11:40 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 6,688,926.03 บาท)…

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…
กันยายน 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้427
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2639
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3632
mod_vvisit_counterเดือนนี้15354
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13566
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด379409

We have: 23 guests online
IP ของคุณ: 3.236.239.233
 , 
วันที่ 27 ม.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.