Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"…
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565…
มกราคม 01, 2022

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 26, 2021

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.ถ่อนนาลับ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 16, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที…
มกราคม 13, 2022

ทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบล, ครู, สมาชิก อบต.…
มกราคม 13, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (ครั้งแรก) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร…
มกราคม 05, 2022

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2…
ธันวาคม 30, 2021

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง (รปภ.) รุ่นที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 5-8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรร…
พฤศจิกายน 21, 2021

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง (รปภ.) รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1-4

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรร…
พฤศจิกายน 20, 2021

การประชุมซักซ้อมแผนการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุมซักซ้อมแผนก…
พฤศจิกายน 17, 2021

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภ…
พฤศจิกายน 12, 2021

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1139
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1160
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2786
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2871
mod_vvisit_counterเดือนนี้7368
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10104
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด176597

We have: 31 guests online
IP ของคุณ: 54.161.2.204
 , 
วันที่ 20 ม.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.