Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.ถ่อนนาลับ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 16, 2021

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤศจิกายน 08, 2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตรวจ…
ตุลาคม 26, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ…
ตุลาคม 14, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ…
ตุลาคม 14, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง (รปภ.) รุ่นที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 5-8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรร…
พฤศจิกายน 21, 2021

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง (รปภ.) รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1-4

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรร…
พฤศจิกายน 20, 2021

การประชุมซักซ้อมแผนการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุมซักซ้อมแผนก…
พฤศจิกายน 17, 2021

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภ…
พฤศจิกายน 12, 2021

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom…
พฤศจิกายน 05, 2021

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดการดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเลื…
พฤศจิกายน 01, 2021

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2564

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมประจำเดือน…
ตุลาคม 28, 2021

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม (สำนักงานปลัด) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเพื่อจัดทำหนังสือมอบอำนาจ กรณีรับเงิน(แทน)ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และให้บริการต่ออายุบัตรผู้พิการ

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม (สำนักงานปลัด) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเพื่อจัดทำหนังสือมอบอำนาจ กรณีรับ…
ตุลาคม 27, 2021

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้570
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้416
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้986
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2219
mod_vvisit_counterเดือนนี้10218
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10164
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด159083

We have: 17 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 34.207.247.69
 , 
วันที่ 30 พ.ย. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.