Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"…
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565…
มกราคม 01, 2022

คำสั่ง คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 408/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 408/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ส…
ธันวาคม 30, 2021

คำสั่ง คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 407/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 407/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สั่ง ณ…
ธันวาคม 30, 2021

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
ธันวาคม 27, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 และจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับนักวิชาการเกษตร ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำป…
กันยายน 29, 2022

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 และจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับนักวิชาการเกษตร ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำป…
กันยายน 29, 2022

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 และจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับนักวิชาการเกษตร ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำป…
กันยายน 28, 2022

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 และจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับนักวิชาการเกษตร ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำป…
กันยายน 28, 2022

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 และจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับนักวิชาการเกษตร ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำป…
กันยายน 27, 2022

การประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565 บ้านเทพเทวี หมู่ที…
กันยายน 27, 2022

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบรประมาณ 2565 บ้านเทพ…
กันยายน 27, 2022

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565 บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรค…
กันยายน 23, 2022

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565 บ้านหนองลาด และบ้านหนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรค…
กันยายน 22, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:39 น.
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6(วงเงินงบประมาณ 376,600 บาท)
พฤษภาคม 07, 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8(วงเงินงบประมาณ 55,800 บาท)
เมษายน 19, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)(วงเงินงบประมาณ 148,500 บาท)
เมษายน 17, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายทองใบ พรมกัลป์ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ นาหัวดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายทองใบ พรมกัลป์ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ นาหัวดง(วงเงินงบประมาณ 145,900 บาท)…
เมษายน 17, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้490
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2702
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3632
mod_vvisit_counterเดือนนี้15417
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13566
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด379472

We have: 26 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.239.233
 , 
วันที่ 27 ม.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.