Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
กุมภาพันธ์ 28, 2022

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”…
กุมภาพันธ์ 28, 2022

รายงานผลการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (รายหน่วยงาน) (Integrity…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565…
กุมภาพันธ์ 02, 2022

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเ…
มกราคม 28, 2022

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหหน้าที่ (No Gift Policy)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหหน้าที่ (No Gift Poli…
มกราคม 24, 2022

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น (8 ตำแหน่ง 9 อัตรา)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่…
มกราคม 14, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตำบลถ่อนนาลับ ปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการโครงการพัฒนาศู…
มิถุนายน 22, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถน…
มิถุนายน 22, 2022

การประชุมการขับเคลื่อนขจัดความยากจนตำบลถ่อนนาลับ​ (TPMAP)

นาย​สามารถ หมั่นนอก​ (นายอำเภอบ้านดุง) ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนขจัดความยากจนตำบลถ่อนนาลับ​ (TPM…
มิถุนายน 15, 2022

การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perf…
มิถุนายน 14, 2022

การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

นายเศรษฐกิจ จันทะสร (ปลัดอำเภอประจำตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 การประ…
มิถุนายน 08, 2022

การประชุมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 2/2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล…
มิถุนายน 06, 2022

การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 2/2565

นายเศรษฐกิจ จันทะสร (ปลัดอำเภอประจำตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมการขับเคลื่อนการดำ…
มิถุนายน 02, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2565

นายทินกร โคตรประจิม (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ดำ…
พฤษภาคม 24, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:47 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,159,700.00 บาท)…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,742,000.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3(วงเงินงบประมาณ 3,497,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 10, 2021

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5(วงเงินงบประมาณ 1,161,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 09, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้192
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1468
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2591
mod_vvisit_counterเดือนนี้4059
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17925
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด283854

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 34.236.192.4
 , 
วันที่ 13 ส.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.