Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บ…
พฤศจิกายน 21, 2023

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
พฤศจิกายน 14, 2023

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567…
พฤศจิกายน 03, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน…
ตุลาคม 31, 2023

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม…
ตุลาคม 20, 2023

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็น…
ตุลาคม 20, 2023

ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567…
ตุลาคม 12, 2023

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566…
ตุลาคม 03, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิคแดนซ์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับ รพ.สต.ถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบ…
พฤศจิกายน 27, 2023

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้อง…
พฤศจิกายน 23, 2023

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน…
พฤศจิกายน 14, 2023

การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กา…
พฤศจิกายน 09, 2023

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 11/2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566…
พฤศจิกายน 08, 2023

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสุชาติ ทอนมณี (นายอำเภอบ้านดุง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรอง…
พฤศจิกายน 01, 2023

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม…
ตุลาคม 31, 2023

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียของสม…
ตุลาคม 26, 2023

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม…
กันยายน 27, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:50 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 3,479,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2(วงเงินงบประมาณ 3,497,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,159,700.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,742,000.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: ถาม-ตอบ (Q&A) เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1973
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1243
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1973
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6001
mod_vvisit_counterเดือนนี้24757
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18986
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด625506

We have: 33 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.237.34.21
 , 
วันที่ 26 ก.พ. 2024

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.