Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
ธันวาคม 27, 2021

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 08, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565…
ธันวาคม 03, 2021

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 26, 2021

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤศจิกายน 24, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้น…
พฤษภาคม 02, 2022

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้น…
เมษายน 29, 2022

โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองคลัง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริกา…
เมษายน 27, 2022

โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านนามั่ง

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองคลัง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริกา…
เมษายน 26, 2022

โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านเทพเทวี

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองคลัง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริกา…
เมษายน 25, 2022

การซ่อมแซมถนนระยะทางระหว่างบ้านเทพเทวี-บ้านหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการซ่อมแซมถนนระยะทางระหว่างบ้านเทพเทวี-บ้านหนองสองห้อง ณ ถนนระ…
เมษายน 25, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า…
เมษายน 21, 2022

โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองลาด

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองคลัง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริกา…
เมษายน 21, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 เวลา 10:39 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอยหมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 9,286,000 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 9,275,991.03 บาท ณ วันที่ 21 เม.ย. 63)…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
มีนาคม 03, 2020

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
มกราคม 08, 2020

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1(วงเงินงบประมาณ 318,700 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มี.ค. 62)
มีนาคม 14, 2019

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ(วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มี.ค. 62)
มีนาคม 12, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเจียม บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเจียม บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 303,000 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 62)
มีนาคม 06, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้118
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1394
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2591
mod_vvisit_counterเดือนนี้3985
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17925
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด283780

We have: 20 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 34.236.192.4
 , 
วันที่ 13 ส.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.