Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 05, 2021

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมา…
เมษายน 21, 2021

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 19, 2021

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 10, 2021

รายงานสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 08, 2021

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช…
เมษายน 07, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมแนวทางการปฏิบัติ…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ถ่อนนาลับ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้

นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางณัชธยา มุลาลี (นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง) ร่ว…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ…
พฤศจิกายน 30, 2020

เวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดเวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้อง…
พฤศจิกายน 09, 2020

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีหน้า…
พฤศจิกายน 09, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื…
ตุลาคม 20, 2020

โครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ…
ตุลาคม 01, 2020

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโร…
กันยายน 30, 2020

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254…
กันยายน 15, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2021 เวลา 10:47 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…
กุมภาพันธ์ 15, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้196
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2234
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2487
mod_vvisit_counterเดือนนี้5904
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7108
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด96660

We have: 10 guests online
IP ของคุณ: 3.236.118.225
 , 
วันที่ 16 พ.ค. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.