ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

  • PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ไว้ 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมือง ดังนี้

1.1) ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
1.2) การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1.3) ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
1.4) การให้บริการน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
1.5) ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
1.6) ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
1.7) การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่
1.8) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น
1.9) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก
1.10) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง
1.11) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก
1.12) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
1.13) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ
1.14) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า

ด้านที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดังนี้

2.1) การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี
2.2) การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส
2.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  เป็นต้น
2.5) การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
2.7) การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
2.8) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน
2.9) การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุระหว่าง 0 - 6 ปี
2.10) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
2.11) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
2.12) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
2.13) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
2.14) การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน

ด้านที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้

3.1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
3.2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
3.3) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน การเกษตร ดังนี้

4.1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
4.2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่
4.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

5.1) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
5.2) การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
5.3) การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4) การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ

ด้านที่ 6 ด้านการบริหารภาครัฐ ดังนี้

6.1) ส่งเสริมการให้ความรู้ และให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในการให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนตำบลได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
6.3) ส่งเสริมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย  พร้อมในการให้บริการประชาชน


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้357
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3700
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7322
mod_vvisit_counterเดือนนี้31807
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว69607
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด849421

We have: 6 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.226.72.194
 , 
วันที่ 24 ก.ค. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.