มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)

รหัสไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)รหัสไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)รหัสไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)รหัสไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้541
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3884
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7322
mod_vvisit_counterเดือนนี้31991
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว69607
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด849605

We have: 19 guests, 8 bots online
IP ของคุณ: 3.226.72.194
 , 
วันที่ 24 ก.ค. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.